Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2010

Nemohu si nevzpomenout na poznámku De Casserese. Bylo to nad vínem v Mouquin. Řekl: „Nejhlubším instiktem člověka je válka proti pravdě; proti skutečnosti. Faktům se vyhýbá od nejútlejšího věku. Jeho život pokračuje neustálým vyhýbáním. Zázrak, chimera a zítřek ho drží při životě. Živí se bludem a mýtem. Je to lež, co ho osvobozuje. Hledá věčný únik v naději, víře, bajce, umění, Bohu, socialismu, nesmrtelnosti, alkoholu, lásce. Od Meduzy – pravdy se odvolává k Maye – lži.“

Jack London, The Mutiny of the Elsinore

Pokud se ptáte, proč se v poslední době zabývám blogováním méně než v minulosti, tak odpověď je snadná. Jednak jsem neměl na žádný písemný projev v poslední době prostě chuť a náladu, jednak mi čím dál víc připadá, že čas slov víc a víc míjí do nenávratna.

Žádný objem slov několika desítek či stovek intelektuálů nezmění svět, lidstvo a ani naši budoucnost.

Na následujících řádcích se pokusím stručně nastínit důvody z nichž výše uvedený závěr vychází.

1. Člověk je organismus kontrolovaný geny (a memy), stejně jako kterékoliv jiné zvíře. Mysl je produktem těla a naše možnosti kontroly chování a reakcí jsou omezené.
2. Lidský rozmnožovací cyklus vykazuje shodné charakteristiky s mnoha dalšími geometrickou řadou se množícími druhy (např. krysy).
3. Tento cyklus je z evolučního hlediska nezbytným komponentem přirozeného vývojové procesu, protože následný overshoot vede k regulaci populací vysoce expanzivních a životní prostředí zatěžujících druhů prostřednictvím populačního kolapsu, který obvykle zhruba kopíruje úroveň předchozího reprodukčního „úspěchu“.
4. Životní prostředí je vrozeně nestabilním, chaotickým systém. Chaotičnost systému je jednou z podmínek evoluce.
5. Obnova biodiverzity po masovém vymírání není zřejmou charakteristikou systému.
6. Většina degradace životního prostředí je vedlejším produktem přelidnění.
7. Enviromentální problémy kterým čelíme nemají technologická řešení a pokusy o technologická řešení generují další problémy a další degradaci.

Původ lidského chování spočívá v genech, stejně jako u všech ostatních organismů na Zemi. Z velmi pádných evolučních důvodů, jsme však byli vyselektováni, abychom to nechápali. Aby bylo zajištěno iracionální, geneticky podmíněné chování ve všech záležitostech, které mají evoluční konsekvence (replikace genů), byly tyto reakce geny zařazeny pod složku emoce, kultura a mysticismus.

Kultura a mysticismus se vyvinuly jako protiváha expanze lidského neokortexu, jako protilátka proti racionálnímu myšlení ohrožujícímu zájmy genů. Pokud by tyto páky neexistovaly, vyústilo by dominující racionální myšlení pravděpodobně ve sníženou míru agresivity, kmenové jednoty a zájmu o reprodukci, což by vzhledem k nečetnosti populace předků Homo sapiens hrozilo vést k vyhynutí druhu.

Dnešní civilizační uspořádání tak je spíše než produktem racionálního myšlení produktem mysticismu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by nevyhnutelnost současné populační exploze a enviromentální degradace, stejně jako její chmurné důsledky jasně zřejmé všem vzdělaným lidem nejen dnes, ale již řadu staletí do minulosti. Místo toho jsou výjimky na čele s reverendem Malthusem nepočetné. Intelektuální závist, náboženský dogmatismus, nacionalistický zápal nebo ekonomický fundamentalismus (všechno staré dobré a osvědčené geneticky podmíněné reakce) zajistily, že varování porozuměli jen nemnozí, což ve svých důsledcích znamená tolik, jako by neporozumněl nikdo.

V uplynulých staletích se nezměnilo nic. Přetrvávají tak báchorky o pokroku, vědě, vzdělání nebo technologii, která odvrátí neodvratné a vyšle lidstvo na cestu zářivější, než si kdokoliv umí představit. Je tak ignorován základní fakt, že evoluce nemá žádný záměr a nelze ji chápat jako pokrok ke stále lepším formám. Ignorován je stejně tak další důležitý bod a to ten, že všechny druhy končí vymřením, zejména pak ty mimořádně úspěšné. Čím rychlejší vzestup, tím strmější a hlubší pád.

Pomyslnou dýkou v zádech našeho druhu je a bude mysticismus jako produkt genetických klapek na našich očích. Již na první pohled je zřejmé, že v záležitostech mysticismu, je lidská důvěřivost prakticky bez hranic. Všeobecná akceptace náboženství, kreacionismu nebo astrologie či teorie udržitelného růstu je tristním důkazem toho, že počet lidí schopných aplikovat byť jen základní pravidla racionálního myšlení na informace, na nichž jsou emocionálně (rozuměje geneticky) zainteresováni, je mizivý. Tato všeobecná předprogramovaná vlastnost a ochota potlačit data, která jsou v rozporu se zájmy genomu zajišťuje, že vedení, stejně jako nejnižší patra sociální struktury zůstávají blaženě ignorantní k rostoucí lavině vědeckých dat dokumentujících dekády trvající globální pokles ryb ulovených na hlavu, stejně jako ještě delší pokles globální produkce obilovin na hlavu, degradaci orné půdy, postupující vymírání druhů a likvidaci biodivezity nebo karbonizaci atmosféry a ropný zlom.

Tak jako je zřejmá diagnóza, je přinejmenším rámcově zřejmá i prognóza. Obecně se redukce populace v overshootu pohybuje mezi 70-90%. V extrémních případech (za ten se můžeme považovat) až 99.9% nebo vyhynutí. Vzhledem k naší vysoké agresivitě a zcela bezprecedentní schopnosti zabíjet je nutné počítat s hodnotami přes 90% odhadem v období do konce století.

Současný úvod krize a následná 2. velká (super)deprese, která může být zahájena v horším případě v řádu měsíců, v lepším případě v souvislosti s postupným kolapsem finančního systému a zejména v důsledku dopadů ropného zlomu a tedy kontinuální série ropných šoků v řadů let (2012-2015 a dále) povede k růstu úmrtnosti v rozvojových zemích a k poklesu životní úrovně i porodnosti v Evropě a pravděpodobně i v USA. Vrchol růstu populace pak lze očekávat kolem roku 2025-2035 a následné zahájení sestupu je logickým vyústěním overshootu. Kolaps globální populace pak bude v plném proudu pravděpodobně v období 2035 – 2065. Nemusím snad zdůrazňovat, že toto je jen můj rámcový osobní odhad.

Pokud dáme věci do perspektivy, je třeba poznamenat, že i během 2. světové války, která si vyžádala kolem 200 000 000 mrtvých, globální populace rostla, stejně tak v období Stalinova a Maova sociálního inženýrství. Tyto příklady tak jen velmi omezeně naznačují, jaká budoucnost se před námi otevírá.

Komplexní společnosti kolabují a kolabují často. Seznam je dlouhý (Mezopotámie, Mykény, Západořímská říše, Východořímská říše, Mayové, Chaco atd.). Joseph Tainter uvádí pro studium příčin kolapsů jedenáct následujících klíčových témat:

1. Vyčerpání nebo zánik životně důležitých zdrojů.
2. Vznik nové zdrojové základny.
3. Výskyt nepřekonatelné katatastrofy.
4. Nedostatečná reakce na okolnosti.
5. Jiné složité společnosti.
6. Vetřelci.
7. Třídní konflikty, sociální rozpory, špatné řízení ze strany elity nebo její špatné chování.
8. Sociální dysfunkce.
9. Mystické faktory.
10. Nahodilé zřetězení událostí.
11. Ekonomické faktory.

Ad 1. Bez pochyb v plném proudu. Ropný zlom je realitou. Jeho dopady se očekávají do pěti let. Přímo nebo nepřímo byl potvrzen nejen nezávislými odborníky, ale i IEA, Totalem, Petrobrasem a dalšími. Limity růstu jsou však zřejmé i v řadě dalších odvětví – kovy, plyn, uhlí, uran, obilniny, rybolov, orná půda atd.

Ad 2. Pokusy o náhradu fosilních paliv spalováním biomasy jsou podle předpokladů neúspěšné a působí enviromentální degradaci. Fotovoltaika a větrné turbíny jsou v řadě případů možné jen kvůli dotacím, vyžadují záložní zdroje a nárazově zatěžují zastaralé distribuční sítě.

Ad 3. Tento bod zůstává otevřený a může se kdykoliv projevit širokou škálou negativních událostí počínaje pandemií s vysokou mortalitou, přes ničivá zemětřesení a vulkanickou aktivitu, až po radikální klimatickou změnu, jadernou válku nebo dopad většího kosmického tělesa.

Ad 4. Nedostatečná reakce na okolnosti vyplývá z výše uvedeného, je produktem genomu a proto garantovaná.

Ad 5 a 6. Kategorie jiných složitých společnosti se v podmínkách globalizace stírá. Jednotlivé státy jsou na sobě natolik závislé, že izolovaný kolaps je prakticky vyloučen. Kolabující státy budou „vzaty pod protektorát“= ekonomická a vojenská kuratela fungujícího souseda nebo širšího společenství států. Kategorie vetřelců může zahrnovat všechny typy střetů mezi státy a také protistátní činnost vycházející z vniřku států.

Ad 7. Třídní konflikty, sociální rozpory, špatné řízení a chování elity jsou čím dál zřejmější na všech úrovních a prohlubují se jak lokálně, tak i globálně. Nedostává se nezávislých, důvěryhodných, morálně vyspělých vůdčích osobností.

Ad 8. Sociální dysfunkce je taktéž přítomna, společnost se atomizuje a individualizuje. Rozvodovost je vysoká, mezigenerační konflikty a odcizení jednotlivých zájmových skupin se prohlubují. Sociální kohese klesá, chybí zřetelné jednotíci prvky, společné ideály, vědomí vzájemné sounáležitosti a závislosti.

Ad 9. Mystické faktory jsou zřejmé na všech úrovních našeho života. Náboženský mysticismus je silně zastoupen se všemi negativy hlavně v islámském světě. Křesťanské kořeny Západu však nesou své otrávené plody. Mýty o vyvolenosti člověka a jeho vlády nad světem a s tím spojené právo na neomezenou exploataci zdrojů a z nich se odvozující bludy ekonomické „vědy“ (neomezený růst, udržitelný rozvoj, prospěšnost populačního růstu atd.) jsou jednou z primárních příčin probíhajícího kolapsu. Paradoxem je, že mysticismus jako klíčovým produkt evoluce našeho druhu a z velké části tedy zdroj našeho bezprecedentního úspěchu se nyní stává kopím v srdci lidstva a pramenem našeho pádu. Beze zbytku tak platí staré známé pořekadlo, že: „Čím kdo zachází, tím také schází.“

Ad 10. Náhodilé zřetězení událostí je nejasnou kategorií a za náhodné v této souvislosti spíše považujeme jevy, jejichž vazby nedokážeme postihnout. To co se neinformovaným bude jevit jako 7 ran egyptských, bude pro informované logickým sledem vzájemně propojených událostí.

Ad 11. Ekonomické faktory snad ani není třeba zmiňovat. Globální impérium dluhů se rozpadá. Monetární stimuly zmizely v deflační bouři, která není u konce a bude pokračovat. Ani úrokové sazby na 0 nedokázaly obnovit poskytování půjček a tedy monetární expanzi v rozsahu nezbytném pro „úspěšné“ pokračování ekonomického „růstu“. Přechodná stabilizace je sice možná, udržitelná stabilizace ne. Nezaměstnanost nadále roste, příjmy populace stagnují nebo klesají. Možnosti získat půjčky a ochota k nim klesají. Finanční instituce zdaleka neodkryly rozsah svých ztrát a řadu typů hypoték čekají změny sazeb směrem nahoru v příštích letech a to zdaleka nejen v souvislosti s globálním růstem úrokových sazeb, který musí dříve nebo později přijít. Dno realitního trhu je v ČR i v USA v nedohlednu. V takovýchto podmínkách by byl i bez ropného zlomu návrat k růstu nejistý, vzhledem k dopadům ropného vrcholu, které se budou v čase jenom prohlubovat je ekonomická deprese pouze otázkou času.

Pesimismus je realismus. Hluboký pesimismus je zcela oprávněný. Optimismus není ničím jiným než praktickým šílenstvím, efektním a efektivním vypnutím funkcí neokortexu. Toto praktické šílenství se osvědčilo v minulosti a bylo proto pozitivně selektováno. Pravidla hry se ovšem rychle mění. Náš hvězdný úspěch v posledních staletích v sobě vždy nesl zárodek propastného pádu, kterým se za úspěch nakonec platí. Během dekády nebo dvou budeme s vysokou pravděpodobností čelit bezprecedentnímu úpadku, skutečné temné planině. Viděli jste jak rychle převzaly vládu zločinecké gangy na Haiti, jak rychle hořelo to, co tou dobou ještě zbývalo z ministerstva spravedlnosti. Odpovězte si sami co by se dělo, kdyby nebyly k dispozici žádné mezinárodní síly, žádné oddíly americké námořní pěchoty.

V nadcházejících letech může přijít den, kdy nebude žádná vláda, armáda a policie, která by nás chránila a je na každém, aby byl připraven bránit sebe, své blízké a svou komunitu. Zlo je reálné a Homo sapiens je opice s krvavými zuby. Jsem lovci a dravci od přírody. Nemusí se nám to líbit, ale věci to nezmění. Zbožná přání a klapky na očích nikoho nespasí. Jak dopadli obyvatelé Rwandy, když se na ně vrhly gangy jejich bývalých sousedů s mačetami? Jak dopadli Haiťané když bandy bývalých kriminálníků vyzbrojených automatickými zbraněmi přišly rabovat? Ti první byli rozsekani na kusy, ti druzí většinou vyvázli alespoň s holým životem.

Jak bude sestup pokračovat, je čas být praktický. Je bezpředmětné jak dobře je váš dům izolován, jak velké zásoby paliva máte, jak moc dobří jste zemědělci, pokud si nic z toho nejste schopni obhájit. Pokud vám taková budoucnost připadá strašná, odpudivá a nesnesitelná, tak se vraťte na zem z výšin, protože takto lidstvo žilo po většinu své existence. Toto je uspořádání vyplývající z fyzikálních a evolučních zákonů a není nic co bychom mohli udělat, abychom to změnili. Je možné se jen pokusit přizpůsobit.

Zdroje: Tainter. Joseph. Kolapsy složitých společností. Praha: Dokořán, 2009.
Into the Greyzone

Advertisements

Read Full Post »