Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Psychologie’ Category

Ačkoliv by šlo napsat mnohé ke stávající situaci v ekonomice, energetice nebo v rámci klimatu, jsou trendy ve všech těchto oblastech již řadu let zřejmé a k žádným významným změnám v nich nedochází.

Jakkoliv vývoj sleduji, považuji za zajímavější zmínit témata, která sice nejsou hlavní náplní tohoto blogu, ale která vidím jako relevantní z širší perspektivy.

Na prvním místě musím říct, že v mnoha ohledech nejsem tím, kdo psal poslední článek. To samozřejmě platí vždy, ale v současnosti víc, než kdykoliv v minulosti. Vždy jsem myslel „outside the box“, ale musím sebekriticky přiznat, že zdaleka ne dostatečně, že to byl velmi omezený materialisticko – empiricko – redukcionistický pohled na realitu. To se do určité míry změnilo.

V posledních měsících jsem se soustředil především na psychologii – MBTI a zatím jen velmi povrchně na T. Campbella a jeho TOE (Theory of Everything).

Tento krátký článek se bude věnovat pár bodům k:

MBTI

Myers – Briggs Type Indicator je osobnostní test vzniklý v 50. letech 20. století. Jeho autorkami jsou Isabel Myers a její matka Kathryn Briggs. Systém vychází z práce C. G. Junga o psychologických typech a rozděluje populaci do 4 skupin temperamentů a 16 osobnostních typů.

Každý jednotlivý typ se skládá ze čtyř písmen: Buď E (extraversion – extraverze) nebo I (introversion – introverze), S (sensing – smysly) nebo N (iNtuition – intuice), T (thinking – myšlení) nebo F (feeling – prožívání), J (judging – usuzování) nebo P (perception – vnímání).

Tyto polarity se v každé osobnosti nacházejí obě, ale jedna z nich obvykle více nebo méně dominuje. V případě, že jsou obě v opravdu rovnovážném stavu, používá se pro danou pozici písmeno X.

Z hlediska fungování společenské dynamiky je důležité, že tyto typy nejsou v populaci rozděleny rovnoměrně. Jejich distribuce je zhruba následující.

Procentuální vyjádření jsem převzal ze stránky MyPersonality.info, protože mi připadá relativně nejpřesnější.

Temperament – Protectors/Guardians – Strážci (SJ) – 40.5%

ESTJ – Overseer (Dohlížitel/Organizátor/Strážce) – 13%
Muži – 16%
Ženy – 10%

ESFJ – Supporter (Pečovatel) – 12%
Muži – 7%
Ženy – 17%

ISTJ – Examiner (Správce, Kontrolor) – 8.5%
Muži – 10.5%
Ženy – 6.5%

ISFJ – Defender (Ochránce) – 7%
Muži – 4%
Ženy – 10%

Temperament – Creators – Hráči/Řemeslníci (SP) – 33%

ESTP – Persuader (Dobrodruh/Konferenciér/Prodejce) – 10%
Muži – 12.5%
Ženy – 7.5%

ESFP – Entertainer (Bavič/Herec) – 11%
Muži – 8%
Ženy – 14%

ISTP – Craftsman (Řemeslník) – 6%
Muži – 8.5%
Ženy – 3.5%

ISFP – Artist (Umělec) – 6%
Muži – 5%
Ženy – 7%

Temperament – Intellectuals – Intelektuálové/Racionálové (NT) – 12.5%

ENTJ – Chief (Velitel) – 4%
Muži – 5.5%
Ženy – 2.5%

ENTP – Originator (Vynálezce) – 4.5%
Muži – 6%
Ženy – 3%

INTJ – Strategist (Stratég/Vědec) – 1.5%
Muži – 2.5%
Ženy – 0.5%

INTP – Engineer (Inženýr/Architekt) – 2.5%
Muži – 4%
Ženy – 1%

Temperament – Visionaries – Vizionáři/Idealisté (NF) – 14%

ENFJ – Mentor (Učitel) – 4%
Muži – 2.5%
Ženy – 5.5%

ENFP – Advocate (Obhájce) – 7%
Muži – 6%
Ženy – 8%

INFJ – Confidant (Poradce) – 1%
Muži – 0.5%
Ženy – 1.5%

INFP – Dreamer (Snílek) – 2%
Muži – 1.5%
Ženy – 2.5%

Distribuce jednotlivých faktorů z nichž se typ skládá je v populaci zhruba následující:

E (extraverze) – 75%
I (introverze) – 25%

S (smysly) – 75%
N (intuice) – 25%

T (myšlení) – 50%
F (prožívání) – 50%

U T je pravděpodobně genderová výchylka zhruba v poměru 60% ku 40% ve prospěch mužů a naopak, takže zjednodušeně lze říct, že většina mužů je T a většina žen F.

J (usuzování) – 50%
P (vnímání) – 50%

Za nejdůležitější dvojici lze považovat pár S a N, který odpovídá způsobu, jímž daná osoba zpracovává informace.

Lidé s S se soustředí na přítomnost, na tady a teď. Myslí konkrétně, soustředí se na detaily a vychází z minulé zkušenosti.

Lidé s N se soustředí na budoucnost, možnosti a vzorce, čtou mezi řádky, myslí abstraktně, teoreticky, komplexně.

Z výše uvedeného plyne, že v populaci s velkou převahou dominují SJ a SP (73.5%) a naopak marginalizovaní jsou NT a NF (26.5%).

Tato distribuce má zásadní vliv na fungování společnosti a její budoucí vývoj, protože z ní vyplývá , že ¾ společnosti jsou jen omezeně schopny komplexně vnímat a pracovat se scénáři budoucího vývoje.

Situace je o to problematičtější, že SJ (zejména pak ESTJ a ISTJ, kteří tvoří 21.5% populace) jsou z valné většiny ti, kdo tvoří páteř státní správy, včetně servisní elity. Typický je pro ně konzervatismus, nedůvěra k inovacím, stejně jako neochvějná víra, že věci dělají správně a mají pravdu. V tom je utvrzuje fakt, že jsou nejhojnějším typem. Pokud existuje typický obyvatel Západu je to ESTJ (rodina, dům, auto, práce od devíti do pěti, tradice – pravidelná účast na rodinných oslavách, bohoslužbách, nákupech, společenských setkáních, volbách, kde se volí „zavedené“ strany….). Rozhovory vedou převážně o tom co je a co bylo. Jsou prototypem ctihodného občana, pyšného na svou normalitu. Výjimky existují, ale obecně to platí.

SJ jsou těmi co udržují systém. V tom je podle okolností jejich pozitivní nebo dnes logicky spíše negativní role. Jejich tragédií je, že to myslí dobře, ale nepřemýšlejí o/neuvědomují si limity svého rozhledu. Ve vztahu k modelování budoucnosti mají „klapky na očích“.

SP nemají obvykle zájem účastnit se společenského dění, jsou tady a teď, budoucnost je nezajímá a většinou se jí na rozdíl od SJ ani neobávají – prostě jim nepřijde příliš na mysl. Obvykle pevně věří ve své improvizační schopnosti, které jim pomohou situaci nějak zvládnout.

Z NT jsou zaměřeni na budoucí možnosti, vývoj a realizaci plánů s tím spojených ENTJ, ENTP a INTJ. INTP se spokojuje s formulací (vysoce abstraktních) teorií, jejichž uvedení do praxe je pro ně druhotné. Dotažení plánů pak lze ne vždy čekat také od ENTP, takže strategického plánování a následné exekuce je schopno v plném rozsahu sotva 5.5% populace, přičemž ideální je fungování v tandemu INTJ strategické plánování, ENTJ strategická exekuce.

NF jsou nejsložitější ze všech temperamentů. Taktéž zaměřeni na budoucnost, ovšem nikoliv z hlediska „big picture“, ale z hlediska „lidských zdrojů“. Intuitivní schopnosti, jsou zejména u introvertních NF nezřídka výjimečné a z hlediska SJ a SP „nepředstavitelné a nepochopitelné“. Úroveň empatie (INFP) a čtení skrytých emocí a motivací (INFJ) ostatních lidí je brilantní. Dominují v na lidi orientovaných profesích a tvoří většinu kulturní produkce.

Tolik velmi hrubý úvod do problematiky. MBTI zmiňuji, protože literatura v češtině je prakticky neexistující, přičemž je možné tento systém považovat (na rozdíl od jiných) za funkční a vysoce propracovaný.

Cílem není demonstrovat, že někdo je lepší nebo horší, o tom MBTI nevypovídá, ale ukázat, proč se většina o budoucnost nezajímá a zajímat nebude a naopak, že výjimky existují a že tyto lidi je možné najít. Podmínkou je, že víte, jak a koho hledat.

Ocenil bych, kdyby čtenáři nejen absolvovali, ale v komentářích i zveřejnili výsledek svého testu.

Zdroje:
Keirsey. David.; Bates. Marylin. Jaký jste typ osobnosti? Grada. 2006.

Keirsey. David. Please Understand Me II.: Temperament, Character, Intelligence. Prometheus Nemesis Book Company. 1998.


Thompson. Lenore. Personality Type. Shambhala. 1998.

Advertisements

Read Full Post »